263ma - Sholapur

Sholapur 8-1-72. Reported by Herr Ahlers from Sholapur City, 16-12-71.