261wbc - Kolkata Service

261wbc

9 December 1971, registered at Sealdah, Kolkata